Pomoc

Poniżej znajdą Państwo informacje, które ułatwią państwu poruszanie się po witrynie oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Pomoc Regulamin sklepu Warunki gwarancji Koszty wysyłki Warunki płatności

Użytkownik
niezalogowany

Towarów w koszyku: 0
Suma: 0 zł netto
Regulamin sklepu
 Regulamin sklepu internetowego


I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy, działający pod domeną www.kingtony.com.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym King Tony), prowadzony jest przez "KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Komornikach przy ul. Kolejowej 181, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304669, NIP: 7772881145, Regon: 300200758, zwaną dalej Sprzedawcą.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego King Tony.

II. Opisy produktów
1. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu Internetowego King Tony nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Produkty można przeglądać według kategorii produktów.

III. Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym King Tony wyrażone są w złotych polskich i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.
2. Do podanych cen netto doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w przypadku stałej współpracy pomiędzy stronami lub złożenia przez Kupującego zamówienia o znacznej wartości, Sprzedawca dopuszcza możliwość zastosowania wobec Kupującego upustu cenowego w stosunku do ceny podanej na stronie internetowej. Warunki obniżenia ceny uzgadniane są indywidualnie.

IV. Składanie i przyjmowanie zamówień
1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego King Tony. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy.
2. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) Kupującego. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu) poinformuje Kupującego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (takich jak błąd systemu komputerowego, brak dostępności produktu) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.
4. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego King Tony realizowane są według kolejności ich składania.
7. W wypadku, gdy towar jest niedostępny w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca dopuszcza możliwość jego sprowadzenia na Specjalne Zamówienie Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustala z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualne warunki sprzedaży.
8. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, przy czym w wypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wystawienie faktury VAT następuje na żądanie Kupującego. W wypadku, gdy Sprzedawca nie wystawia faktury VAT, sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu.

V. Czas realizacji zamówienia
1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego King Tony i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską FEDEX.
2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego King Tony zależy od rodzaju towaru i wynosi 1 – 7 dni roboczych.
3. Czas dostarczenia przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fedex wynosi 1 – 3 dni roboczych.

VI. Sposoby płatności
1. pobranie - wysyłka kurierem

2. gotówka przy odbiorze własnym w siedzibie firmy

3. przedpłata - wysyłka kurierem

4. przelew


VII. Dostawa
1. Dostawa następuje za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej FEDEX). Kupujący może również odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.
2. Dostawa dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszt przesyłki towaru do Kupującego obciąża Kupującego, jednakże w przypadku jeśli wartość zamówienia przekracza 800,00 zł brutto, koszt przesyłki (paczki) pokrywa Sprzedawca.
4. W wypadku, gdy koszt przesyłki obciąża Kupującego, koszt ten wynosi:
- paczka do 30 kg - 15 zł netto,
- paleta standardowa do 300 kg - 80 zł netto,
- paleta niestandardowa do 300 kg - 160 zł netto.
5. Informacja o kosztach przesyłki udostępniana jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad.

VIII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący, będący konsumentem, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący, będący konsumentem, musi poinformować Sprzedawcę ("KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z ul. Kolejowa 181, 62-052 Komorniki) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą.
4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w tym miejscu: Pobierz formularz. Formularz nie jest dokumentem aktywnym i nie umożliwia przesłania oświadczenia przez stronę internetową. W celu skorzystania z formularza konieczne jest jego wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie do Sprzedawcy.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, będący konsumentem, wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu, będącemu konsumentem, wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 200 PLN netto, w zależności od wagi i gabarytów towarów.
9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.
IX. Reklamacja towaru
1. Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy ("KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Kolejowa 181, 62-052 Komorniki).
2. Kupujący, składając reklamację, powinien załączyć dowód zakupu wraz z dokumentem gwarancji (jeśli został Kupującemu wydany) oraz opisać, na czym polega wadliwość towaru, kiedy została stwierdzona, a nadto sprecyzować swoje żądania względem Sprzedawcy oraz umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru poprzez jego przesłanie na koszt Sprzedawcy na adres: "KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Kolejowa 181, 62-052 Komorniki. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, obejmujące żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
4. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty udostępnienia towaru w sposób umożliwiający jego zbadanie, ustosunkuje się do reklamacji.
5. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący jest informowany na stronie internetowej przy opisie danego produktu. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


IX.  Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej
podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów
między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej i przedsiębiorcami
mającymi siedzibę w Unii Europejskiej związanych z internetowymi umowami
sprzedaży lub umowami o świadczenie usług:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty elektronicznej to: kingtony@kingtony.com.pl


X. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym King Tony Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy King Tony.
2. Dane zbierane są w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy, w tym realizacją dostawy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego King Tony, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

XII. Dane kontaktowe
"KING TONY POLSKA" M. CHUDY, J.SIEMIENAS, M.SZYMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Kolejowa 181
62-052 Komorniki


  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej i przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub umowami o świadczenie usług:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że nasze adresy poczty elektronicznej to: kingtony@kingtony.com.pl

Aktualizacja dostepnosci towarów: 2022-07-03 20:32:19


Wszelkie prawa zastrzeżone dla King Tony Polska
Projekt oraz wykonanie Nexus 2008Rzetelna Firma

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość